Tìm, xóa, địa chỉ trùng lặp, địa chỉ, trùng lặp, Phần mềm


Phần mềm tìm và xóa
các địa chỉ trùng lặp


  • DedupeWizard 8: Một phần mềm đơn giản có thể được sử dụng mà không cần bất kỳ kiến thức công nghệ chuyên sâu nào để tìm các địa chỉ trùng lặp trong Excel. Các địa chỉ trùng lặp có thể được tìm thấy qua địa chỉ bưu điện, số điện thoại và/hoặc địa chỉ email, hoặc trong một danh sách địa chỉ duy nhất hoặc giữa hai danh sách địa chỉ, ví dụ như khi được yêu cầu phải lập danh sách hủy đăng ký nhận tin. Chỉ có các tập tin Excel mới được xử lý.
  • DataQualityTools 8: So với DedupeWizard, DataQualityTools cung cấp nhiều lựa chọn hơn cho việc tìm kiếm các địa chỉ trùng lặp và vô số những chức năng bổ sung khác cho việc xử lý dữ liệu địa chỉ, ví dụ như chức năng gộp các trường dữ liệu. Ngoài các tập tin Excel, chương trình cũng có thể xử lý các tập tin dBase, ACCESS, VistaDB, và văn bản cũng như các server cơ sở dữ liệu như MS SQL Server, PostgreSQL, ORACLE và MySQL.

thêm thông tin: www.dataqualityapps.com